Home » Archives by category » Opinione (Page 2)

Nga Theodoros Alexandridis – Ekspert per jurisprudencen e Gjykates Europiane per te Drejtat e Njeriut Në raportin e vitit 2002 mbi lirinë e medias në Shqipëri, Human Rights Watch arriti në përfundimin se dënimet gjyqësore për shpifje bien ndesh me aktet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe përbëjnë një kërcënim në rritje ndaj lirisë […]

Continue reading …

Në muajin qershor të vitit 2014, Këshilli i Ministrave ka dërguar  në Kuvend një draft për ndryshimin e ligjit për “Ndihmën Juridike”. Qendra Res Publica, pasi mori dijeni për projektligjin “Për ndihmën juridike” dhe me kërkesë të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, parashtroi disa argumenta që duhet të përfshihen […]

Continue reading …

Ligji për organizimin dhe funksionimin e gjykatës administrative hyri në fuqi në maj të vitit 2012, me klauzolën që do fillonte zbatimin pasi të ishte ngritur struktura me anë të një dekreti të Predsidentit të Republikës. Më datë 4 nëntor 2013, me anë të dekretit filloi zbatimin ky ligj dhe punën Gjykata Administrative. Gjatë periudhës […]

Continue reading …

Nga: Dorian Matlija   1. Shkolla e Magjistraturës nuk është thjesht një shkollë ku përgatiten gjyqtarët dhe prokurorët e rinj. Ky institucion nuk të pajis thjesht me një diplomë në fund, me të cilën mund të gjesh punë ose jo. Pranimi në Shkollën e Magjistraturës të vesh automatikisht me pushtetin gjyqësor, i cili është njëri […]

Continue reading …

Sipas akteve ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë rezulton se për të hapur një proces gjyqësor individi duhet të paguajë tarifa gjyqësore që shpesh janë jo të përballueshme nga ana ekonomike. 1. Më poshtë po paraqesim një panoramë të tarifave gjyqësore duke i krahasuar me gjendjen ekonomike të  qytetarëve  shqiptarë:   Tarifa bazë është […]

Continue reading …

Shkrim nga Yllka Lamce Dje mediat shpërndanë njëtrajtshmërisht lajmin se Presidenti i Republikës i qenka drejtuar prokurorëve duke u thënë të mos presin prej tij që të jenë të pavarur. Se pavarësinë e bëjnë ata me punën e tyre. Një mesazh ky të thuash pak kontroversial, kur mendon aktet normative të kësaj Republike, jurisprudencën kushtetuese […]

Continue reading …

Të nderuar lexues, më poshtë po ju sugjerojmë një artikull të autorëve George Soros dhe Fazle Hasan Abed, i cili bën fjalë rëndësinë e aksesit në drejtësi të të varfërve, aspekt që lidhet ngushtë me objektivat e qendrës Res Publica.   Varfëria është në zhdukje. Pavarësisht rënies ekonomike globale, Banka Botërore dhe OKB  raportuan se këtë vit numri […]

Continue reading …

Duhet reflektuar seriozisht mbi tendencën e një pjese të shoqërisë shqiptare për të kërkuar dënimin me vdekje sa herë përballet me krimin, e sidomos me krimin me dimension të rëndësishëm social, si krimi mbi të miturit. Duhet të na shqetësojë ky adresim i menjëhershëm i çështjes drejt istancës finale, dënimit kapital, duke anashkaluar sakaq shkaqet e […]

Continue reading …

Qendra “Res Publica” coi si aplikantë më dt 30. 04. 2013, 50 aplikantë në GJEDNJ, duke arsyetuar kërkesën e saj në nenin 8 të konventës europiane të të drejtave të njeriut(KEDNJ). Në rastin konkret konflikti po merr përmasat e një lufte civile midis qiramarrësve në pronat shtetërore të shtetëzuara dhe ish pronarëve, duken qartazi dy […]

Continue reading …

Shkeljet e të drejtave dhe lirive të njeriut, të cilat do të motivonin dhe kërkesën e parë depozituar në Strasburg nga shtetas shqiptarë kundër shtetit të tyre i referohen vitit 1992. Kërkesa pranohej nga Strasburgu në vitin 2000, pas sorollatjeve disavjeçare të ankuesve në strukturat shtetërore vendase, duke shpallur në 2004, përgjegjësinë e shtetit për […]

Continue reading …
Page 2 of 512345