Misioni

Res Publica, si nje organizate jo qeveritare dhe jo fitim prurese, synon te promovoje dhe mbroje respektimin e te drejtave themelore te njeriut permes litigimit strategjike, advokimit, edukimit, kerkimit shkencor dhe zhvillimit te politikave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *