Internship

Qendra “Res Publica” ofron programin e Internshipit për juristë dhe/ose avokatë të rinj.

Mund të aplikojnë:

  1. Studentët që ndjekin apo kanë përfunduar masterin në Fakultetin e Drejtësisë.
  2. Studentët që ndjekin ose kanë përfunduar Shkollën e Avokatisë kanë avantazh.

Detyrat kryesore:

  1. Të asistojë avokatët në proceduarat gjyqësore;
  2. Të përpilojë kërkesa të thjeshta ligjore për klientët nën mbikëqyrjen e avokatit;
  3. Të angazhohet në monitorime të ndryshme për respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut;
  4. Të angazhohet me detyra të natyrës administrative;
  5. Të asistojë në përgatitjen e materialeve, raporteve kërkimore, shkrimeve, etj.;
  6. Të mbështesë stafin në realizimin e aktiviteteve që zbaton organizata.

Dokumentet:

  1. Letër motivimi.

Kohëzgjatja:

3 muaj, pa pagesë, por me mundësi të lidhjes së një kontrate 1 vjeçare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *