Internship

Qendra “ResPublica” ofron programin e Internshipit për juristë dhe/ose avokatë të rinj.
Mund të aplikojnë:
1. Studentët që ndjekin apo kanë përfunduar masterin në Fakultetin e Drejtësisë.
2. Studentët që ndjekin ose kanë përfunduar Shkollën e Avokatisë kanë avantazh.
Detyrat kryesore:
1. Të asistojë avokatët në proceduarat gjyqësore;
2. Të përpilojë kërkesa të thjeshta ligjore për klientët nën mbikëqyrjen e avokatit;
3. Të angazhohet në monitorime të ndryshme për respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut;
4. Të angazhohet me detyra të natyrës administrative;
5. Të asistojë në përgatitjen e materialeve, raporteve kërkimore, shkrimeve, etj.;
6. Të mbështesë stafin në realizimin e aktiviteteve që zbaton organizata.
Dokumentet:
1. Letër motivimi.
Kohëzgjatja:
3 muaj, pa pagesë, por me mundësi të lidhjes së një kontrate 1 vjeçare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *