Projektet

Projektet e realizuara nga qendra Res Publica, sipas objektivave strategjike janë:

 

1. Sigurimi i aksesit efektiv në drejtësi të individëve në nevojë

 • Dhënia e ndihmës jurdike për grupet vulnerabël dhe individët në nevojë – Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (2010 – 2011)
 • Mbështetje e aksesit në drejtësi për gratë dhe vajzat rome dhe ato që jetojnë në zonat rurale – Banka Botërore (2011)
 • Triple A për qytetarët: Aksesn në informacion, Këshillim dhe Ndihmë aktive – BE (IPA/CSF) përmes ECAS (European Citizen Action Service), Bruksel. (2015 – 2016)

 

2. Sigurimi i llogaridhenies se zyrtareve te shtetit, permes advokimit dhe litigimit strategjik

 • Dhënia e ndihmës juridike / krijimi i praktikave dhe advokimi për të promovuar të drejtat e grupeve në nevojë – Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (2011 – 2012)

 

3. Mbrojtja e te drejtave procedurale te viktimave te shkeljeve te te drejtave te njeriut, me fokus te vecante ne mbrojtjen e te drejtave te viktimave ne procesin penal dhe te miturit ne konflikt me ligjin

 • Vlerësimi i ndihmës juridike në procesin penal në Shqipëri – Open Society Foundations, Human Rights Initiative, Hungari (2015 – 2016)

 

4. Forcimi i transparences dhe mireqeverisjes ne administraten publike, me fokus te vecante ne mbrojtjen e mjedisit dhe sfiden ndaj praktikave korruptive

 • Përmirësimi i llogaridhënies publike dhe promovimi i sundimit të ligjit në Shqipëri lidhur me aksesin në dokumentat zyrtarë – Open Society Foundations, Human Rights and Good Governance Program, Hungari (2012 – 2013)
 • Analizimi dhe vlerësimi i transparencës së qeverisjes / sfidimi i kulturës së pandëshkueshmërisë – Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (2014)

 

5. Promovimi i te drejtes se strehimit, me fokus te vecante ne mbrojtjen e grupeve te ish qiramarresve te debuar nga pronat e kthyera pronareve dhe komunitetin Rom

 • Identifikimi dhe adresimi i problemeve të komunitetit Rom lidhur me të drejtën e strehimit / promovimi i zhvillimit të komunitetit – Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (2013 – 2014)
 • Promovimi i të drejtës së strehimit për grupet vulnerabël – Civil Rights Defenders (2015)

 

6. Zhvillimi i lirise se shprehjes, lirise se informimit dhe gazetarise etike

 • Promovimi i lirisë së shprehjes në Shqipëri – National Endowment for Democracy (2012 – 2013)
 • Promovimi i lirisë së informimit në Shqipëri – National Endowment for Democracy (2013 – 2014)
 • Promovimi i vetë-rregullimit në fushën e medias – Civil Rights Defenders (2013)
 • Promovimi i gazetarisë investigative të përgjegjshme – South East Europe Media Observatory (2014)
 • Promovimi i lirisë së informimit në Shqipëri – National Endowment for Democracy (2014 – 2015)
 • Përmirësimi i aftësisë së gazetarëve në aksesimin e informacionit dhe përmirësimi i gazetarisë etikë në raportimin e cështjeve – Civil Rights Defenders (2014)
 • Promovimi i lirisë së shprehjes dhe informimit të medias në Evropën Juglindore – Përdorimi i reklamave shtetërore si formë e censurës së butë – Këshilli i Evropës (2015)
 • Promovimi i angazhimit qytetar në advokimin në cështjet legjislative – National Endowment for Democracy (2015 – 2016)

 

7. Rritja dhe thellimi i njohurive te avokateve dhe gjyqtareve mbi jurisprudencen e Gjykates Evropiane te te Drejtave te Njeriut

 • Nga teoria në praktikë: e drejta e strehimit dhe mbrojtja nga dëbimet me forcë, me focus të veçaantë në cështjet e komunitetut Rom / Egjiptian – Këshilli i Evropës (2014)