Formularë

Më poshtë mund të shkarkoni formularë të gatshëm për veprime të ndryshme gjyqësore.

Ankim administrativ

Ankim (Apelim) ndaj vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor

Ankim (Rekurs Gjykata e Lartë Kolegji Penal) ndaj vendimit të gjykatës së apelit

Ankim ndaj vendimit të mosfillimit te procedimit penal

Ankim ndaj vendimit të pushimit të procedimit penal

Apel kundërshtues

Autorizim përfaqësimi

Formularë për individët në nevojë

Formulari i aplikimit për ndihmën ligjore

Kërkesë caktim kujdestari

Kërkesë ndryshim i përgjegjësisë prindërore

Kërkesë padi pavlefshmëri titulli ekzekutiv

Kërkesë për heqje dorë nga ankimi

Kërkesë për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit

Kërkesë për ndreqje gabimi

Kërkesë për pezullimin e vendimit

Kërkesë për rivendosje në afat

Kërkesë për vënien në ekzekutim

Kërkesë për Ankim ndaj vendimit të drejtuesit të institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për dhëninen e masës disiplinore

Kërkesë për Ankim ndaj vendimit të drejtuesit të institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për refuzimin e dhënies së lejes

Kërkesë për Ankim ndaj vendimit të komisionit të institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për raportin e vlerësimit të sjelljes

Kërkësë për bashkim dënimesh

Kërkesë për caktimin e përfaqësuesit ligjor

Kërkesë për deklarimin e parashkruar të ekzekutimit të vendimit

Kërkesë për deklarimin e rehabilitimit të personit

Kërkesë për gjykim të shkurtuar

Kërkesë për kërkim dokumentacioni

Kërkesë për kërkim informacioni

Kërkesë për kopje të regjistrimeve audio rekorder gjykimeve, seancave gjyqësore

Kërkesë për kryerje riekspertimi autoteknik, mjekoligjor, grafik

Kërkësë për lirim me kusht

Kërkesë për lirimin e të burgosurit

Kërkesë për marrje provash shkresore ose pyetje dëshmitarësh

Kërkesë për marrjen e provave të tjera

Kërkesë për njohje periudhë paraburgimi

Kërkesë për papërdorshmëri prove

Kërkesë për pavlefshmëri akti

Kërkësë për përftim nga ligji nr…Për dhënie amnistie

Kërkesë për pyetje të pandehurit

Kërkësë për rivendosje në afat të ankimit (apelimit ose rekurs)

Kërkesë për shtyrje gjykimi

Kërkesë për transferim lloj sigurie, nga burg i sigurisë së lartë, në burg të sigurisë të zakonshme

Kërkësë për ulje dënimi

Kërkesë për zhvillimin e gjykimit me dyer të mbyllura

Kërkësë qëndrimi në shtëpi

Kërkesë viktima akuzuese

Kërkesëpadi kundërshtim veprimesh përmbarimore

Konkluzione përfundimtare

Kundërpadi

Padi kundërshtim atësie

Padi njohje atësie

Padi pavlefshmëri martese

Padi zgjidhje martese me miratim

Padi zgjidhje martese

Padi civile në proçesin penal, shbërblim i dëmit të shkaktuar

Rekurs gjykata e lartë