Keshillimi

Avokatët e Qendrës Res Publica, ofrojnë këshillime ligjore që ndihmojnë për kuptuar mundësitë që ka një çështje për t’u zgjidhur. Këshillimet kanë si qëllim fillestar dhe final atë të mbrojes së lirive e të drejtave themelore të kategorive të pambrojtura si dhe interesa të tjerë të ligjshëm të tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *