Mirëqeverisja

Në Res Publica, ne besojmë se qeverisja e përgjegjshme dhe transparente është thelbësore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shërbimet tona në këtë fushë përfshijnë:

  • Advokimi dhe litigimi strategjik: Ne punojmë për të ndikuar në zhvillimin dhe zbatimin e politikave për të promovuar praktikat e qeverisjes së mirë dhe llogaridhënien si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.
  • Monitorimi dhe raportimi: Ekipi ynë monitoron aktivitetet qeveritare dhe organizative, duke raportuar për çështje që lidhen me llogaridhënien dhe transparencën.
  • Ngritja e kapaciteteve: Ne ofrojmë trajnime dhe burime për konsultimin publik, për të fuqizuar individët dhe organizatat që të avokojnë për qeverisje të mirë dhe t’i vendosin institucionet përgjegjëse përpara llogaridhënies.

Ne synojmë të kultivojmë një kulturë integriteti dhe llogaridhënieje në të gjitha aspektet e shoqërisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *