Përfaqësimi në gjykatë

Qendra Res Publica ofron shërbime këshillimi dhe përfaqësimi në proceset gjyqësore penale, civile dhe administrative, në të gjitha shkallët e gjykimit, përfshirë këtu Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Pikërisht aftësia për të përfaqësuar në Gjykatën Evropiane përbën një veçanti, e cila qendron në thelbin e ndërtimit të stragjisë së mbrojtjes nga ana e Res Publica që në momentet e para të ndërtimit të strategjisë së mbrojtjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *