Trajnimet

Res Publica ka organizuar me nismën e saj trajnimet e mëposhtme:

  • Trajnimi i gazetarëve dhe profesionistëve të medias për të njohur më mirë kufijtë e lirisë së shprehjes;
  • Trajnimi i vajzave dhe grave rome dhe atyre të zonave rurale për përfitimin e shërbimeve të asistencës;
  • Trajnimi i studentëve të vitit të dytë dhe të tretë të Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës për aspektet procedurale dhe substanciale të neneve 2 dhe 3 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut;
  • Trajnimi i gazetarëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile për të përdorur në mënyrë efektive të drejtën e informimit;
  • Trajnimi i gazetarëve investigativë për të kuptuar mundësitë e zyrtarëve për të kryer akte korruptive në prokurimet publike;
  • Trajnimi i aktivistëve të shoqërisë civile për të përdorur ligjin për konsultimin publik;
  • Trajnimi i avokatëve për të mbrojtur në mënyrë efektive të drejtën e strehimit të grupeve vulnerabël.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *