Home » Entries posted by admin
Entries posted by admin

Bob Marley ka te drejtë, Fullani jo

Në përgjigjien e dhënë nga drejtori i burgjeve z.Gazmend Dibra, drejtuar qendrës Res Publica, në Shqipëri aktualisht ka 5131 persona që vuajnë dënimin e tyre në burgjet e vendit tonë. Buxheti për këtë aktivitet është i ndarë në zëra është si më poshtë Shpenzime për ushqim 364.160.175 lekë Shpenzime shëndetësore 9.300.000 lekë Materiale gazermimi 20.720.000 […]

Kërkesa për informacion drejtuar INSTAT në lidhje me vdekshmërinë foshnjore dhe atë të nënave, e hartuar nga qendra Res Publica dhe Instituti Shqiptar i Shkencave tregoi se dhe viti 2011 nuk ka qenë një moment jo i mirë për lindjet në institucionet tona mjekësore. Sipas të dhënave të INSTAT, Drejtoria e Statistikave Sociale, Sektori i […]

Continue reading …

Më datë 14 mars 2013 qendra Respublica ngriti një padi kundër Bashkisë së Durrësit me objekt “Detyrim për dhënien e informacionit mbi dokumentet zyrtare”. Kjo për arsye se Bashkia Durrës nuk i kishte vënë në dispozicion Res Publica-s dokumentat zyrtare të kërkuara në bashkëpunim me qendrën “Shoqata për zhvillimin e politikave mjedisore”, nëpërmjet një kërkese […]

Continue reading …

Sipas akteve ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë rezulton se për të hapur një proces gjyqësor individi duhet të paguajë tarifa gjyqësore që shpesh janë jo të përballueshme nga ana ekonomike. 1. Më poshtë po paraqesim një panoramë të tarifave gjyqësore duke i krahasuar me gjendjen ekonomike të  qytetarëve  shqiptarë:   Tarifa bazë është […]

Continue reading …

Duhet reflektuar seriozisht mbi tendencën e një pjese të shoqërisë shqiptare për të kërkuar dënimin me vdekje sa herë përballet me krimin, e sidomos me krimin me dimension të rëndësishëm social, si krimi mbi të miturit. Duhet të na shqetësojë ky adresim i menjëhershëm i çështjes drejt istancës finale, dënimit kapital, duke anashkaluar sakaq shkaqet e […]

Continue reading …

Qendra “Res Publica” coi si aplikantë më dt 30. 04. 2013, 50 aplikantë në GJEDNJ, duke arsyetuar kërkesën e saj në nenin 8 të konventës europiane të të drejtave të njeriut(KEDNJ). Në rastin konkret konflikti po merr përmasat e një lufte civile midis qiramarrësve në pronat shtetërore të shtetëzuara dhe ish pronarëve, duken qartazi dy […]

Continue reading …

Të plagosurit rëndë nga shpërthimi i Gërdecit i drejtohen përsëri Gjykatës të së Drejtave të Njeriut në Strasburg. Sipas tyre përfshirja në amnisti e ish ministrit të mbrojtjes z Famir Mediu, ka cuar në shkelje të qarta të një numri të të drejtave të garantuara nga Konventa Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut […]

Continue reading …