Lidhje te rendesishme, ku mund te merret informacion i vlefshem

Filed under: Udhezime |

Informacioni nuk merret vetem ne rruge zyrtare apo nepermjet miqve e telefonatave. Shpesh ate qe kerkon e gjen online. Me poshte eshte nje liste e autoriteteve me kryesore, te cilet publikojne mjaft informacione te vlefshme online.

 

Institucioni URL Pershkrimi
Pushteti legjislativ
Kuvendi www.parlament.al Informacione te rendesishme per nismat legjislative, procesverbalet e mbledhjeve, tekste ligjesh, etj
Qendra e Publikimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Informacion mbi aktet ligjore e nenligjore te miratuara dhe cdo numer te Fletores Zyrtare
Pushteti ekzekutiv
Keshilli i Ministrave www.kryeministria.al Informacion rreth punes se Keshillit te Ministrave, projekt vendimet dhe vendimet.
Ministria e Mbrojtjes www.mod.gov.al Informacion rreth politikave te sigurise dhe mbrojtjes
Ministria e Brendshme www.moi.gov.al Informacion lidhur me rendin, si dhe informacione te vlefshme per procedurat e ndryshme qe lidhen me fitimin dhe lenien e shtetesise, dokumentat per aplikimin e te huajve, etj
Ministria e Puneve te Jashtme www.mfa.gov.al Informacion lidhur me politikat e jashtme, perfaqesite diplomatike, si dhe informacione te vlefshme per shtetasit e huaj
Ministria e Integrimit Europian www.mie.gov.al Informacion lidhur me marredheniet BE – Shqiperi dhe progres raportet per Shqiperine
Ministria e Financave www.minfin.gov.al Informacion per thesarin, buxhetin e shtetit, eurobondin, dhe borxhin publik
Ministria e Transportit dhe Infrastruktures www.mppt.gov.al Informacion rreth puneve publike, shpronesimet, koncesionet
Ministria e Zhvillimit Urban dhe Territorit
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes
Ministria e Arsimit dhe Sportit www.mash.gov.al Informacion rreth arsimit, matures shteterore, akreditimeve
Ministria e Drejtesise www.justice.gov.al Informacion rreth burgjeve, permbaruesve gjyqesore, mjekesise ligjore, biresimeve, sherbimit te proves, ndihmes juridke, etj
Ministria e Kultures www.mtkrs.gov.al
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise www.mpcs.gov.al Informacion lidhur me politikat e punesimit, arsimit profesional, migracionit, luftes ndaj diskriminimit
Ministria e Inovacionit dhe Administrates Publike
Ministria e Shendetesise www.moh.gov.al Informacione te rendesishme per shendetin publik dhe skemen e mbulimit nga shteti te sherbimeve shendetesore
Ministria e Industrise dhe Energjitikes www.mete.gov.al Informacion lidhur me koncesionet, lejet, ankandet
Ministria e Mjedisit www.moe.gov.al Informacion lidhur me politikat mjedisore, lejet mjedisore
Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave www.mbumk.gov.al Informacion lidhur me politikat e bujqesise
Departamenti I Administrates Publike www.pad.gov.al Informacion lidhur me punesimin ne administraten publike
Agjencia e Prokurimit Publik www.app.gov.al Informacion I detajuar per tenderat dhe ankandet publike, udhezime, buletini I njoftimeve publike
Komisioni I Prokurimit Publik www.kpp.gov.al Informacion dhe vendime lidhur me shqyrtimin e ankesave per tendera dhe ankande publike
Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve www.tatime.gov.al Informacion per legjislacionin tatimor, dhe kryerja e deklaratave tatimore
Drejtoria e Pergjithshme e Doganave www.dogana.gov.al Informacion rreth doganave, sekuestrimet doganore, portali Asycuda World, portali IPA 2011
Drejtoria e Pergjithshme e Policise www.asp.gov.al Informacion per punen e policise e shtetit ne luften kunder krimit, si dhe informacione te vlefshme per aplikime per shtetesine, etj
Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme www.zrpp.gov.al Informacion per pasurite e paluajtshme
Enti Kombetar I Banesave www.ekb.gov.al Informacion per politikat e strehimit, lirimin e banesave te kthyera pronareve etj
Sherbimi Kombetar I Punesimit kerkojpune.gov.al Informacion per punedhenesit dhe punemarresit lidhur me marredheniet e punes dhe politikat e punes
Instituti I Sigurimeve Shoqerore www.issh.gov.al Informacion lidhur me sigurimet shoqerore dhe perfitimet e kategorive te ndryshme
Instituti I Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor www.isksh.gov.al Informacion rreth sherbimeve shendetesore, sistemi I rimbursimit, medikamente te rimbursueshme etj.
Instituti I Statistikave www.instat.gov.al Statistika per popullsine, industrine, punesimin, etj.
Pushteti gjyqesor
Gjykata Kushtetuese www.gjk.gov.al Informacion per gjykimet dhe vendimet e Gjykates Kushtetuese
Gjykata e Larte www.gjykataelarte.gov.al Informacion per gjykimet dhe vendimet e Gjykates e Larte
Gjykata Europiane per te Drejtat e Njeriut www.echr.coe.int Informacion per gjykimet dhe vendimet e Gjykates e Strasburgut
Gjykata e Apelit Tirane www.gjykataeapelittirane.al Informacion per gjykimet dhe vendimet e Gjykates e Apelit Tirane
Gjykatat www.gjykata.gov.al Informacion per gjykimet dhe vendimet e gjykatave te ndryshme
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane www.gjykatatirana.gov.al Informacion per gjykimet dhe vendimet e Gjykates e Rrethit Gjyqesor Tirane
Keshilli I Larte I Drejtesise www.kld.gov.al Informacion per shqyrtimet, masat disiplinore, emerimet dhe promovimet e gjyqtareve
Pushteti vendor
Bashkia Tirane www.tirana.gov.al
Bashkia Durres www.durres.gov.al
Bashkia Shkoder www.shkodra.gov.al
Bashkia Puke bashkiapuke.al
Bashkia Kukes www.bashkiakukes.com
Bashkia Lezhe www.lezha.org
Bashkia Rreshen www.bashkiarreshen.com
Bashkia Burrel www.bashkiaburrel.gov.al
Bashkia Peshkopi www.peshkopia.com
Bashkia Kavaje bashkiakavaje.gov.al
Bashkia Elbasan www.elbasani.gov.al
Bashkia Librazhd www.bashkialibrazhd.gov.al
Bashkia Berat bashkiaberat.gov.al
Bashkia Kucove www.bashkiakucove.gov.al
Bashkia Korce www.bashkiakorce.gov.al
Bashkia Lushnje www.bashkialushnje.gov.al
Bashkia Pogradec www.bashkiapogradec.gov.al
Bashkia Fier bashkiafier.gov.al
Bashkia Vlore www.bashkiavlore.org
Te pavarur
Presidenti I Republikes www.president.al Informacion rreth dekreteve presidenciale
Avokati I Popullit www.avokatipopullit.gov.al Informacion rreth nismave te Avokatit te Popullit dhe aplikimi per ndihme nga ky institucion
Kontrolli I Larte I Shtetit www.klsh.org.al Informacion per auditet e Kontrollit te Larte te Shtetit, shkeljet e evidentuara me fondet publike
Komisioni Qendror I Zgjedhjeve www.cec.org.al Informacion per zgjedhjet e pergjishme dhe ato vendore, rezultatet
Radio Televizioni Shqiptar www.rtsh.al Informacion per projektet mediatike te transmetuesit publik
Agjencia e Mediave Audiovizuale www.kkrt.al Informacion per licensat e mediave private dhe masat administrative ndaj tyre
Te tjere
Fondi Shqiptar I Zhvillimit www.albaniandf.org Informacion lidhur me projektet e FSHZH ne ndihme te projekteve me interes publik te qeverise
Agjencia e Sigurimit te Depozitave www.dia.org.al Informacion per sigurimin e depozitave bankare
Byroja Shqiptare e Sigurimit www.insurers-al.org Informacion per sigurimin dhe pagesat ne raste aksidentesh
Agjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te Larte www.aaal.edu.al Informacion per universitetet e akredituara
Universiteti I Tiranes www.unitir.edu.al Informacion per kurset dhe fakultetet e Universitetit te Tiranes

2 Responses to Lidhje te rendesishme, ku mund te merret informacion i vlefshem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *