Komentari i ligjit nr. 119/2014 “Per te drejten e informimit”, se bashku me praktiken e Komisionerit per te Drejten e Informimit

Filed under: Lajme te reja,Publikime,Publikime |

http://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_me_praktiken_e_kdi_web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *