Publikime

Gjatë kryerjes së veprimtarisë së përditshme, Res Publica ka publikuar punime te ndryshme shkencore dhe per perdorim me te gjere, me titujt e meposhtem:

2011

 • Respublicata[1], nr. 1 – 4 (periodike)

2013 

 • Liria e shprehjes, nga teoria në praktikë[2] (Freedom of Expression: from theory to practice)

2014

 • Legal Leaks Toolkit[3], Albanian version (original publication by OSCE / Access Info)
 • Komentar i ligjit për të drejtën e informimit[4] (Commentary on the Law on the Right to Information)
 • Këshilli i Medias si domosdoshmëri e kohës[5] (Media Council as a contemporary necessity)

 

2015

 • Legal Leaks Toolkit (updated)[6], Albanian version (original publication by OSCE / Access Info)
 • Komentar i ligjit për të drejtën e informimit, së bashku me praktikën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit[7] (Commentary on the Law on the Right to Information, with reference to the case law of the Commissioner on the Right to Information)
 • E drejta e strehimit dhe siguria e strehës[8] (Right to housing and security of tenure)
 • E drejta e informimit në bankoprovë[9] (Benchmarking the right to freedom of information)
 • Pandëshkueshmëria në procedimet disiplinore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë[10] (Impunity in High Council of Justice disciplinary proceedings)
 • Pandëshkueshmëria në prokurimet publike[11] (Impunity in Public Procurement Procedures)

 

2016

 • Efektiviteti i ndihmës juridike në procesin penal në Shqipëri[12] (Effectiveness of free legal aid in criminal proceedings in Albania)
 • Pandëshkueshmëria në procedimet disiplinore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë[13] (Impunity in High Council of Justice disciplinary proceedings)
 • Konsultimi publik – Sfidat e vitit te pare te zbatimit te ligjit [14] (Public consultation – Challenges of the first year of law enforcement)
 • E drejta e informimit 2016 – Studim krahasues [15] (Right to information 2016 – Comparative study)

2017

 • Indeksi i transparences 2017 [16]  (Transparency Index 2017)
 • Efektiviteti i kallëzimeve penale nga KLSH [17]  (Effectiveness of criminal reports from KLSH)

2018

 • Effectiveness of legal aid in criminal proceedings in Albania [18]
 • Raport i permbledhur per zbatimin e ligjit per konsultimin publik 2017-2018 [19] (Summary report on the implementation of the law on public consultation 2017-2018)
 • Paditë kolektive në Shqipëri – Çfarë pasojash sjell mungesa e tyre? [20] (Collective lawsuits in Albania – What are the consequences of their absence?)

2019

 • E drejta e informimit 2018 – Informacioni i vonuar është informacion i mohuar [21]  Right to information 2018 – Delayed information is denied information
 • Konsultimi publik në Shqipëri 2017-2018  [22] (Public consultation in Albania 2017-2018)
 • Marrëveshjet e fajësisë [23]  (Guilt agreements)

2020

 • E drejta e informimit 2019 – Kur Komisioneri për të Drejtën e Informimit reduktohet në monitorues [24]  (Right to Information 2019 – When the Commissioner for the Right to Information is reduced to monitors)

2021

 • Anetaresimi i Shqiperise ne BE varet edhe nga standardet e drejtesise penale [25]  (Albania’s membership in the EU also depends on criminal justice standards)
 • E drejta e informimit 2020 – Informimi në kohë krize dhe problemet e tjera të zakonshme [26]  (The right to information 2020 – Information in times of crisis and other common problems)
 • 28 Rekomandime për përshpejtimin e trajtimit të dosjeve në Gjykatë e Lartë [27] 28 Recommendations for speeding up the processing of files in the High Court

 

[1] https://issuu.com/respublicalb/docs/respublicata_nr_1;

https://issuu.com/respublicalb/docs/respublicata_nr_2;

https://issuu.com/respublicalb/docs/respublicata_no.3;

https://issuu.com/respublicalb/docs/respublicata_nr_4.

[2] https://issuu.com/respublicalb/docs/freedom_of_speech_ned

[3] https://issuu.com/respublicalb/docs/legal_leaks_albanian

[4] https://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_web

[5] https://issuu.com/respublicalb/docs/keshilli_i_mediave_-_udhezues

[6] https://issuu.com/respublicalb/docs/legal_leaks_2

[7] https://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_me_praktiken_e_kdi_web

[8] https://issuu.com/respublicalb/docs/e_drejta_e_strehimit_dhe_siguria_e_

[9] https://issuu.com/respublicalb/docs/e_drejta_e_informimit_ne_bankoprove

[10] https://issuu.com/respublicalb/docs/studim_kld_web

[11] https://issuu.com/respublicalb/docs/libri_kpp_per_web_ok

[12] https://issuu.com/respublicalb/docs/efektiviteti_i_ndihmes_juridike_ne_

[13] https://issuu.com/respublicalb/docs/pandeshkueshmeria_ne_procedimet_dis

[14] https://issuu.com/respublicalb/docs/konsultimi-publik-sfidat-e-vitit-te

[15] https://issuu.com/respublicalb/docs/e-drejta-e-informimit-2016-studim-k

[16] https://issuu.com/respublicalb/docs/raport-indeksi-i-transparences-2017

[17] https://issuu.com/respublicalb/docs/efektiviteti-i-kallezimeve-penale-t

[18] http://www.respublica.org.al/wp-content/uploads/2018/09/Effectiveness-of-legal-aid-in-criminal-proceedings-in-Albania-r.pdf

[19] https://issuu.com/respublicalb/docs/raport_i_permbledhur_per_konsultimi

[20] http://www.respublica.org.al/wp-content/uploads/2018/07/Studimi-per-padite-kolektive-ok.pdf

[21] http://www.respublica.org.al/wp-content/uploads/2019/01/E-drejta-e-informimit-2018-Res-Publica-CRD.pdf

[22] https://issuu.com/respublicalb/docs/raport_i_permbledhur_per_konsultimi

[23] http://www.respublica.org.al/wp-content/uploads/2021/10/marreveshjet-e-fajesise-2019-web.pdf

[24] http://www.respublica.org.al/wp-content/uploads/2020/01/E-drejta-e-informimit-2019-Res-Publica-web.pdf

[25] http://www.respublica.org.al/wp-content/uploads/2021/03/Roadmap-to-the-EU-1.8.-alb-final.pdf

[26] http://www.respublica.org.al/wp-content/uploads/2021/04/Raporti-FOI-2020-Res-Publica.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *