Publikime

Gjatë kryerjes së veprimtarisë së përditshme, Res Publica ka publikuar punime te ndryshme shkencore dhe per perdorim me te gjere, me titujt e meposhtem:

2011

 • Respublicata[1], nr. 1 – 4 (periodike)

 

2013 

 • Liria e shprehjes, nga teoria në praktikë[2] (Freedom of Expression: from theory to practice)

 

2014

 • Legal Leaks Toolkit[3], Albanian version (original publication by OSCE / Access Info)
 • Komentar i ligjit për të drejtën e informimit[4] (Commentary on the Law on the Right to Information)
 • Këshilli i Medias si domosdoshmëri e kohës[5] (Media Council as a contemporary necessity)

 

2015

 • Legal Leaks Toolkit (updated)[6], Albanian version (original publication by OSCE / Access Info)
 • Komentar i ligjit për të drejtën e informimit, së bashku me praktikën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit[7] (Commentary on the Law on the Right to Information, with reference to the case law of the Commissioner on the Right to Information)
 • E drejta e strehimit dhe siguria e strehës[8] (Right to housing and security of tenure)
 • E drejta e informimit në bankoprovë[9] (Benchmarking the right to freedom of information)
 • Pandëshkueshmëria në procedimet disiplinore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë[10] (Impunity in High Council of Justice disciplinary proceedings)
 • Pandëshkueshmëria në prokurimet publike[11] (Impunity in Public Procurement Procedures)

 

2016

 • Efektiviteti i ndihmës juridike në procesin penal në Shqipëri[12] (Effectiveness of free legal aid in criminal proceedings in Albania)
 • Pandëshkueshmëria në procedimet disiplinore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë[13] (Impunity in High Council of Justice disciplinary proceedings)

[1] https://issuu.com/respublicalb/docs/respublicata_nr_1;

https://issuu.com/respublicalb/docs/respublicata_nr_2;

https://issuu.com/respublicalb/docs/respublicata_no.3;

https://issuu.com/respublicalb/docs/respublicata_nr_4.

[2] https://issuu.com/respublicalb/docs/freedom_of_speech_ned

[3] https://issuu.com/respublicalb/docs/legal_leaks_albanian

[4] https://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_web

[5] https://issuu.com/respublicalb/docs/keshilli_i_mediave_-_udhezues

[6] https://issuu.com/respublicalb/docs/legal_leaks_2

[7] https://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_me_praktiken_e_kdi_web

[8] https://issuu.com/respublicalb/docs/e_drejta_e_strehimit_dhe_siguria_e_

[9] https://issuu.com/respublicalb/docs/e_drejta_e_informimit_ne_bankoprove

[10] https://issuu.com/respublicalb/docs/studim_kld_web

[11] https://issuu.com/respublicalb/docs/libri_kpp_per_web_ok

[12] https://issuu.com/respublicalb/docs/efektiviteti_i_ndihmes_juridike_ne_

[13] https://issuu.com/respublicalb/docs/pandeshkueshmeria_ne_procedimet_dis